Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Good Life For All
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Good Life For All, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen en diensten bij Good Life For All.
Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Good Life For All voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten en voedingsconsulten.
Personal Trainer: Elmar Brouwer
Activiteit(en): Personal Training, groepslessen, bedrijfsfitness en voedingsconsulten

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Good Life For All voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Op iedere activiteit en dienst van Good Life For All zijn deze voorwaarden van toepassing.
Ieder gebruik van de diensten van Good Life For All geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Good Life For All te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zullen de activiteiten starten. Veranderingen betreffende uw persoonsgegeven dient u per omgaande aan Good Life For All door te geven.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Good Life For All, in samenspraak met deelnemer, een afspraak inplannen. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is Good Life For All bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor Good Life For All alsook de deelnemer.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid
Op Good Life For All rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Good Life For All samengesteld. Good Life For All voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Good Life For All is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Good Life For All. Dit betekent dat Good Life For All niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Good Life For All is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Good Life For All niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Good Life For All georganiseerde activiteiten. Good Life For All is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Good Life For All wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Good Life For All aanbiedt.
De deelnemer is jegens Good Life For All aansprakelijk wanneer Good Life For All op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient Good Life For All te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Good Life For All is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van de contributie.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Good Life For All meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Good Life For All gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Good Life For All te voldoen. Indien Good Life For All over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Good Life For All is het BTW 6%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Good Life For All gerechtigd de prijzen te verhogen.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Good Life For All. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Good Life For All is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van onze Personal Trainers, diëtistes of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles behoudt Good Life For All het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Good Life For All aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Good Life For All dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en we beloven zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Good Life For All is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben wij gegevens van u nodig. Good Life For All is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Good Life For All gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Good Life For All houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Artikel 13. Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Good Life For All. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Good Life For All kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met Good Life For All die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. Good Life For All is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Good Life For All voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Good Life For All. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Good Life For All.
Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Good Life For All zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Good Life For All ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Good Life For All zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Good Life For All. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Good Life For All is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.

Contact

Heb je nog vragen over Good Life For All of de diensten die wij bieden? Neem dan contact met ons op.

Stel je vraag